Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Winsimpel.com 

 1. Algemeen 

Onder Eukalpia Limited ho Winsimpel.com wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan:

Volledige naam: Eukalpia Limited ho Winsimpel.com

KvK-nummer: Malta Chamber of Commerce: C 59622

Maatschappelijke zetel: No. 15 – Level 3, Mannarino Road, Birkirkara BKR 9080, Malta

Telefoon: +31(0)88 – 55 55 480

E-mailadres:info@winsimpel.com

Website:  www.winsimpel.com 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van 

Eukalpia Limited ho Winsimpel.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Eukalpia Limited ho Winsimpel.com en de koper. De huidige algemene voorwaarden zijn voor de klant vrij te raadplegen op de website van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com. De registratie van de klant bij Eukalpia Limited ho Winsimpel.com gaat zonder meer gepaard met de kennisname en de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. De bestelling gaat evenzeer gepaard met de aanvaarding van de algemene voorwaarden (Click – Wrap). De aanvaarding van het aanbod impliceert evenzeer de aanvaarding van de algemene voorwaarden, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van de algemene voorwaarden. Alleszins beschikt de klant over een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de huidige algemene voorwaarden, die duidelijk zichtbaar zijn op de website van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com. De huidige voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De Nederlandse versie primeert boven een vertaling van de algemene voorwaarden. De verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar). Eukalpia Limited ho Winsimpel.com behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, doch weliswaar nooit in het nadeel van de verbonden consument. De geldende voorwaarden zijn deze die geldig waren tijdens de plaatsing van een bestelling door de klant. De gebeurlijke nietigheid van een beding kan geenszins aanleiding geven tot een integrale nietigheid van alle algemene verkoopsvoorwaarden van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com. 

 1. Gebruiksvoorwaarden en privacyreglement 

De gebruiksvoorwaarden en het privacyreglement zijn van toepassing op de relatie tussen klant en Eukalpia Limited ho Winsimpel.com, zoals gepubliceerd op de website van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het privacyreglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de gebruiksvoorwaarden. 

 1. Prijzen en leveringsvoorwaarden 

4.1 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen echter worden doorgerekend.

4.2 De aanschafprijs van een boekenpakket van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com kan tussentijds worden aangepast. Deze prijs geldt dan – indien vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen. 

4.3 Eukalpia Limited ho Winsimpel.com spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com.

4.4 Ontvangt de klant producten die hij niet heeft besteld, dan moet de klant Eukalpia Limited ho Winsimpel.com hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst op de hoogte stellen. 

4.5 De kosten van bezorging buiten Nederland kunnen afzonderlijk bij de klant in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement. 

 1. Geen zichttermijn 

Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift/pakket van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com een periodiek is (dat binnen vier weken verouderd is) kan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com geen retourzendingen accepteren, tenzij anders bepaald in de overige artikelen van deze voorwaarden. 

 1. Bestelling en levering 
 1. Telefonische bestellingen worden schriftelijk door Eukalpia Limited ho Eukalpia Limited aan de klant bevestigd. De klant erkent door de verkoper duidelijk te zijn ingelicht omtrent enerzijds diens rechten en anderzijds de aard van het aangekochte product en de prijs ervan. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het hem toekomende herroepingsrecht.
 2. Afzetgebied: Eukalpia Limited ho Winsimpel.com voert leveringen uit in Europa.
 3. Bij verkoop op afstand omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten,behoudens desgevallend deze van retour door de klant. 
 4. Levering en levertijd: de door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com opgegeven 

leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren, indien de levering niet geschiedt binnen de 30 dagen. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is geenszins verplicht tot de betaling van een schadevergoeding ingevolge een niet-tijdige levering. Weliswaar zal Eukalpia Limited ho Winsimpel.com de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te leveren. Levering geschiedt nadat de betaling door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is ontvangen en voor zover de goederen voorradig zijn. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering ingevolge laattijdige levering door haar leverancier. Vertraging ingevolge fouten/nalatigheid door de transporteur kan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com niet worden toegerekend.

e.Eukalpia Limited ho Winsimpel.com zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com.

 1. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 28 weken, doch zal bij ontstentenis van opzeg door de consument, uiterlijk 4 weken voor het verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend worden verlengd met een periode van 28 weken. De opzeg door de consument moet schriftelijk gebeuren aan de zetel van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com. 
 1. Betaling 
 1. De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld
  en eventuele andere verschuldigde betalingen. Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant Eukalpia Limited ho Winsimpel.com hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Ontvangt de klant meer of andere producten dan besteld, dan dient de klant Eukalpia Limited ho Winsimpel.com direct op de hoogte te stellen. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant Eukalpia Limited ho Winsimpel.com tot wederopzegging om de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bankrekening af te schrijven. Zonder bankincassomachtiging van de klant wordt door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com een rekening toegezonden en moet de klant binnen 14 dagen na ontvangst van deze factuur betalen. Daarbij dient altijd het betalingskenmerk te worden vermeld. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com, niet tijdig of niet volledig betalen, dan zijn op het verschuldigde bedrag ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vastgelegd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com, niet tijdig of niet volledig betalen, dan is op het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling. Tevens worden administratiekosten in rekening gebracht: € 6,50 bij de eerste herinnering, € 15 bij de eerste aanmaning en € 20 bij de derde en dus de laatste aanmaning. Bij terugboeking van betaling door de klant is deze (behalve indien een contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is) administratiekosten verschuldigd aan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com van maximaal € 20 plus de toepasselijke bank- en/of transactiekosten. Alle betalingen geschieden zonder verrekening, inhouding of opschorting, behoudens schriftelijk overeengekomen of een dwingend wettelijk recht daartoe.
 2. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant Eukalpia Limited ho Winsimpel.com, tot wederopzegging, om de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bankrekening af te schrijven.
 3. Zonder bankincassomachtiging van de klant krijgt de klant een factuur die hij moet betalen binnen 14 dagen na ontvangst. Daarbij moet de klant altijd het betalingskenmerk vermelden.
 4. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Eukalpia Limited ho Eukalpia Limited, niet tijdig of niet volledig betalen, dan zijn op het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vastgelegd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75.
 5. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Eukalpia Limited ho Eukalpia Limited, niet tijdig of niet volledig betalen, dan is op het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum van de bestelling. 
 1. Internet 

Eukalpia Limited ho Winsimpel.com zal met alle middelen trachten de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. Het komt Eukalpia Limited ho Winsimpel.com toe om de omvang en functionaliteit van de website te wijzigen/onderhouden. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onderbreking en/of verstoring van de aangeboden diensten, voor verlies van gegevens of het verspreiden van een virus. 

 1. Herroepingsrecht 
 1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aanmelden via zijn persoonlijke account op de website van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com, of Eukalpia Limited ho Winsimpel.com hiervan schriftelijk in kennis stellen. De rechtstreekse kosten in verband met de terugzending van het goed, zijn voor rekening van de koper. Indien de koper tijdig gebruikmaakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com betaalde bedrag. De teruggave zal in elk geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding plaatsvinden.
 2. Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Eukalpia Limited ho Winsimpel.com geen invloed heeft; b) zaken die: 1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) abonnementen van kranten en tijdschriften; e) op maat gemaakte goederen; f) boeken die werden gebruikt. 
 3. Het bepaalde in artikel 6.1 geldt voorts niet in geval van diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijven of vrijetijdsbesteding indien er een bepaalde (verval)datum of periode is vastgelegd. Het geldt ook niet voor weddenschappen en loterijen. 
 4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com terugzenden. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij terugzending ingevolge het door hem uitgeoefende verzakingsrecht. 
 1. Overmacht 

Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden, indien Eukalpia Limited ho Winsimpel.com haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com betaalde bedrag. De teruggave zal in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden. De koper heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Persoonsgegevens 
 1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de wet voor de bescherming van persoonsgegevens, worden door Eukalpia Limited ho Winsimpel.com nageleefd. De koper heeft altijd de mogelijkheid om zijn eigen gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit is (voor wat betreft het wijzigen) mogelijk voor de koper door in te loggen op de website van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com en de gegevens in te zien in het ‘persoonlijke’ gedeelte. 
 2. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het gedrang komt. 
 1. Beëindiging, verlenging en opschorting  
 1. Binnen 14 dagen na de meegedeelde eerste verschijningsdatum kan de klant
  de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. In dat geval zijn alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan de terugzending van de zaak voor rekening van de klant. Een eventueel al betaald bedrag wordt binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald.
 2. Een abonnement dat is aangegaan wordt stilzwijgend verlengd voor een
  periode van 3 maanden, tenzij de klant het uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de einddatum van het abonnement – bij voorkeur schriftelijk, per post of e- mail – opzegt. (De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt.) Na afloop van elke abonnementsperiode kan een klant de betaalperiode aanpassen.
 3. Als de klant niet schriftelijk opzegt, en er onduidelijkheid of onenigheid is over
  de vraag of er is opgezegd, ligt de bewijslast over de opzegging bij de klant.
 4. Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde
  kan de klant contact met ons opnemen via het onderstaande e-mail- of correspondentieadres. De artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing.
 5. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is gerechtigd om de overeenkomst
  buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen van de klant. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen de niet-betaling van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn. f. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com kan de overeenkomst opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.
 1. Aanpassen algemene voorwaarden  

Eukalpia Limited ho Winsimpel.com heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van toepassing blijft steeds de versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met de klant.

 1. Kwaliteit en klachttermijn  

14.1 Eukalpia Limited ho Winsimpel.com gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen. Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde, dan dient de klant dit onmiddellijk aan Eukalpia Limited ho Winsimpel.com te melden via onderstaande contactgegevens en het product binnen 10 werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, als daarnaar binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.

14.2 Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De klant heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

 1. Beperking en aansprakelijkheid  
 1. De aansprakelijkheid van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com uit hoofde van de
  overeenkomst met de klant is, onverminderd artikel 8-2 van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.
 2. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Indien Eukalpia Limited ho Winsimpel.com aansprakelijk is jegens de klant, uit
  welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Eukalpia Limited ho Winsimpel.com hiervoor wordt uitgekeerd.
 4. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik van een geleverd product door een klant en adviseert om voor gebruik altijd de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.
 1. Eukalpia Limited ho Winsimpel.com blijft eigenaar van haar intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.  
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 1. De rechtbank van de woonplaats van de koper is bevoegd om een geschil te beslechten. Het materiële recht van de staat van de woonplaats van de koper/consument is van toepassing.

Het winnen van prijsvragen was nog nooit zo gemakkelijk!